Beleid Landgraaf

De veranderingen voor 2020

 
PMD-rollen afhalen zonder bon
Met ingang van 1 januari 2020 zijn PMD-zakken in alle Rd4-gemeenten vrij verkrijgbaar bij deelnemende winkels. Dat betekent dat u, óók in de gemeenten waar eerder nog bonnen nodig waren of waar zakken aan huis werden bezorgd, PMD-zakken gratis kunt afhalen zonder bonnen.
Kijk voor een lijst van deelnemende winkels in uw gemeente op www.rd4.nl/PMDzakken

Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot een extra milieupark
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen. Wanneer u het milieupark Schinnen (De Breinder) bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2019

 
Restafval aanbieden wanneer het u uitkomt
De restafvalcontainers worden in uw gemeente 1 keer per 4 weken huis aan huis geleegd. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie (voorheen was deze regeling in uw gemeente alleen beschikbaar voor gezinnen met kinderen in de luiers en voor mensen met veel medisch afval).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2018


Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruik maken van ondergrondse containers. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent (bij de Rd4-afvalpas) jaarlijks verstrekt. Huishoudens die meer afval hebben, doordat ze bijvoorbeeld medisch afval of kinderen in de luiers hebben kunnen bij Rd4 een milieupas aanvragen naast hun minicontainers. Voorheen moest dit verzoek bij de gemeenten gedaan worden, dit is vervallen.

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 

GFT-inzameling bij hoogbouw
Vanaf komend jaar kunnen inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer ook hun gft-afval gratis aanbieden. Zij ontvangen een draagbare GFT-emmer voor het verzamelen en aanbieden van GFT-afval. De 20-liter emmertjes worden wekelijks huis-aan-huis geledigd. Adressen die van een 10-liter emmertje zijn voorzien, kunnen op een ondergrondse restafvalcontainer die is omgebouwd hun GFT-afval storten. Om de container te openen heeft u wel de toegangspas/milieupas nodig, maar omdat het tarief op € 0,- staat worden hiervoor geen kosten berekend.

Gratis ruilperiode containers
Vanaf medio mei t/m 31 december 2018 hebben de inwoners van Landgraaf de mogelijkheid gehad om hun containers voor GFT- en restafval gratis om te ruilen naar een ander formaat. De inwoners hebben kunnen wennen aan het nieuwe beleid van 4-wekelijkse restafvalinzameling en konden hun containerpakket aanpassen aan hun hoeveelheid afval.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2017

Tarieven milieuparken
Het aanbieden van restafval en grofvuil wordt ontmoedigd. Een aantal tarieven op de milieuparken zullen met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd worden om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren.

De bezoekersregeling waarbij u een aantal keer per jaar gratis grofvuil, hout of vlakglas kon inleveren komt te vervallen. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals grofvuil en restafval daarentegen gaan de tarieven omhoog.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorgaande jaren...

In 2014 is in de gemeente Landgraaf het nieuwe beleid geïntroduceerd waarbij het verder scheiden van afval nog meer wordt gestimuleerd. Onder de titel "Uw afval krijgt een betere toekomst" zal de gemeente de komende jaren steeds meer aandacht vragen voor het scheiden van (rest)afval en de nadruk leggen op het behoud van kostbare grondstoffen. Voor aansluitingen die geen gebruik maken van een minicontainer maar zijn aangesloten op een ondergrondse container of speciale Rd4-huisvuilzakken veranderde het restafvaltarief niet. Dit vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om het restafval en gft-afval te scheiden. Want wanneer we ons afval nog beter scheiden, blijft er uiteindelijk minder restafval over dat verbrand moet worden. Restafval verbranden is duur en komt er CO2 bij vrij. Bovendien zitten nu nog vaak waardevolle en bruikbare stoffen in restafval en na verbranding zijn we deze bruikbare stoffen definitief kwijt. Als we ons afval scheiden krijgt het een betere toekomst als grondstof.

De veranderingen voor 2015/2016 betroffen:

  • maart 2015 start proef inzamelen PMD-verpakkingen
  • september 2015 evaluatie proef en besluit continueren inzameling PMD-verpakkingen
  • januari 2016 restafval 1x per 4 weken
  • januari 2016 PMD-afval 1x per 2 weken
  • mei 2016 regeling gezinnen met jonge kinderen (luiers)

Huishoudens met medisch (luier)afval die ook problemen ondervinden bij het 1x per 4 weken aanbieden van afval kunnen ook in aanmerking komen voor een regeling. Download hiervoor het formulier “medische vrijstelling” op www.bsgw.nl of vraag het per post aan bij de BsGW via 088-8420420. Na goedkeuring door de BsGW kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt.