Missie en Visie

Missie Rd4:

Rd4 is een p​ublieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten Gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4

- Klantgerichtheid

We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren. Ons streven hierbij is erop gericht onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten.

- Lokale aanwezigheid

In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

- Gemotiveerde medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten. In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel vanuit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is aan onze organisatie.

- Kernwaarden

We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen.  Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier en restafval op de kantoren, het aanbrengen van energiezuinige (LED) verlichting, gebruik van zwavelarme diesel voor de tractie, voorkomen van onnodig dienstreizen etc. In de periodieke RI&E inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst. We zijn in december 2010 ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem) en in april 2014 ISO 14001 gecertificeerd (milieumanagement). Het KAM beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.