KAM beleid

KAM Beleid

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening bij Rd4 is de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (KAM). Het hieraan ten grondslag liggende beleid is gebaseerd op de volgende principes:

 De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn van primair belang en hebben eenzelfde prioriteit als alle andere bedrijfsactiviteiten.
 Omarmen van de circulaire economie bij de inzameling en verwerking van grondstoffen door de focus te leggen op het behoud van grondstoffen door hergebruik en recycling.
 Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering.
 Doelgroepen nieuwe mogelijkheden bieden door arbeidsparticipatie.
 Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten gerelateerd zijn aan werk & continuïteit van onze organisatie, hierbij zijn belangrijke aspecten:

• Het voldoen aan de met onze klanten overeengekomen te leveren diensten en hun vanzelfsprekende verwachtingen;
• Een gelijkwaardige werkrelatie met onze opdrachtgevers zowel ambtelijk als ook bestuurlijk;
• Persoonlijke communicatie bij het afhandelen van klachten en geven van informatie;
• Tijdig inspelen op veranderingen in de samenleving en structureel en planmatig zoeken naar verbeterpunten;
• Het ter beschikking stellen van benodigde middelen;
• Het welzijn van onze medewerkers, met name het voorkomen van persoonlijk letsel;
• Het minimaal belasten van het milieu door de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken
• Het voorkomen van materiële schade.

 Het belang van een goede relatie met onze klanten die tevens opdrachtgever zijn, heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van werk & zorg, de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.
 Het management van Rd4 verklaart zich bereid om, ter realisering van het bovengenoemde, het in het KAM-managementsysteem vastgelegde te hanteren.
 Het KAM-beleid zal voldoen aan de Nederlandse en Europese wet – en regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft inclusief de verplichting tot continue verbeteren, en vormt een minimaal kader voor het stellen en beoordelen van doel – en taakstellingen.
 Door middel van een jaarlijkse evaluatie van de context – en stakeholdersanalyse, de milieuaspecten en de compliance verplichtingen ontstaat er inzicht in de status en de ontwikkelingen van deze aspecten. Deze ontwikkelingen, positief of negatief, kunnen betrekking hebben op:

• belangrijke issues voor de organisatie;
• de eisen en wensen van (relevante) belanghebbenden; en
• de milieuaspecten met bijbehorende compliance verplichtingen.

Periodieke evaluaties (waar mogelijk adv. KPI’s) zijn vast onderdeel van de directiebeoordeling.
 De medewerkers worden gehouden aan de vastgelegde procedures en werkinstructies en zullen worden geïnformeerd over de risico’s tijdens de werkzaamheden voor gezondheid, veiligheid, welzijn en voor het milieu.
 Van relevante werknemers wordt op KAM - gebied een actieve rol verwacht en gestimuleerd.
 Leveranciers en andere dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie (leveranciersbeoordeling en leverancierselectie).

Heerlen, juli 2021

W.C.H. Sijstermans
Directeur